Бишкек шаары, 7-апрель көчөсү 1/1 0(706) 37-54-54

Онлайн курстар

 

"Креатив-Таалим" билим берүү комплексиндеги окуучулар жана мугалимдер  үчүн онлайн курстар


 

"Креатив-Таалим" билим берүү комплексинде муглаимдер үчүн эки багыттагы кыска мөөнөттүк(3 күндүк) оффлайн жана ошол эле курстардын онлайн версиялары окутулуп келет. Алар:

1) Жалпы методикалык багыт;

2) Компьютердик-маалыматтык технология багыты.

Азыркы учурга бул курстан миңдеген мугалимдер өтүп, өздөрүнүн ыраазычылыктарын билдирип келүүдө. Куртан өткөндөр бул курстардын мугалимдердин кесиптик чеберчилигин жогорулатуудагы бир нече артыкчылыктарын баса көрсөтүшүүдө.


1) Жалпы методикалык багыт. Тренери Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими, математик Дайырбекова Гүлнара Мелисовна.

Жалпы методикалык багыт боюнча курстун 3 бөлүгү иштелип чыкты. Ар бир бөлүгү  өзүнчө курс. жана уникалдуу окуу методикаларын камтыйт. Курстун ар бир бөлүгүндө окутулуучу темалар:

1-бөлүктө өтүлүүчү темалар:

 • Ден соолукту сактоо технологиясы 
 • Интерактивдүү окутуу 
 • Долбоордук окутуу 
 • Сабакка мотивациялоонун ыкмалары 
 • Топ менен иштөө 
 • Сабактын анализи 
 • Рефлексия 
 • Коллективдүү окутуунун ыкмасы 
 • Тарбиялык пландарды түзүү 
 • Класстык сааттардын түрлөрү 
 • Ата-энелер менен иштөө 
 • Ата-энелер чогулушунун темалары 
 • Мүнөзүңө жараша тагдырыңа кабыласың 
 • 1-класстагы адаптациялык мезгил 
 • Ата-энелик сүйүү деген эмне? 
 • Ата-эне менен кызматташуу күндөлүгү 
 • Тарбия жакшысы тагдырдын ачкычы. ж.б

2-бөлүктө өтүлүүчү темалар:

 • Педагогикалык толеранттуулук 
 •  Портфолио 
 •  Заманбап сабак 
 •  Сабакта жетишпеген балдар менен иштөө 
 •  Таланттуу балдар менен иштөө 
 •  Блумдун кубиги 
 •  Эффективдүү сабак 
 •  Ата-энелер менен кызматташуу  
 •  "Кактус" методикасы 
 •  Кесип тандоо 
 •  Тарбиялык сабактын түрлөрү ж.б

3-бөлүктө өтүлүүчү темалар:

 • Активдүү баа - окутуунун жаңы
 • эффективдүү стратегиясы катары.
 • «Үй тапшырма - бекем билимди жана көндүмдөрдү калыптандыруунун каражаты»
 • Окутуунун «Оодарылган класс» моделинин 7 формасынын кайсынысы сизге туура келет?
 • Продуктивдүү тапшырмалар
 • Сабакты изилдөө
 • «Окуу процессинде дидактикалык метафораны колдонуунун өзгөчөлүктөрү»
 • Арт -педагогика технологиясын окуу процессинде колдонуудагы өзгөчөлүктөрү
 • Педагогикалык технологиялар
 • «Мугалимдер кетирген 11 ката»
 • «Балдардагы жумшак жана катуу көндүмдөр»
 • «Өспүрүмдүн жашоодогу максаттарына
 • карата үй бүлөнүн ролу» ( ата-энелер чогулушу)
 • «Өткөөл курактагы балдарыбызды түшүнүүгө үйрөнөлү»» ( ата-энелер чогулушу)
 • «Окуучуларды нравалык баалуулуктарга тарбиялоодогу
 • үй-бүлөнүн үлгүсү» ( ата-энелер чогулушу)
 • «Убактыңды туура колдон!»
 • (тарбиялык саат)

2) Компьютердик-маалыматтык технологиялар багыты боюнча: Тренери: Жунусалиев Касымбек Жамалбекович, информатика мугалими, билим берүүнүн мыктысы, эл аралык долбоорлордун катышуучусу.

Компьютердик-маалыматтык технологиялар багыты боюнча курстун 2 бөлүгү окутулуп жатат, 3-бөлүгү даярдалууда. Курстун 2 бөлүгүндө окутулуучу практикалык аткарылуучу темалардын тизмелери:


1-бөлүк. "Интернет онлайн сервистерин окутуу процессинде колдонуу" темасындагы курстун темалары:

 • Google сервисинде акаунтуңузду ачасыз;
 • Электрондук почтанын кеңири мүмкүнчүлүктөрүн колдонуп иштегенге үйрөнөсүз;
 • Google диск менен иштегенди үйрөнөсүз;
 • Өзүңүздүн YOUTUBE  каналыңызды ачасыз;
 • YOUTUBE каналына видеоңузду жүктөгөндү үйрөнөсүз;
 • Онлайн анкета түзүп 10 мүнөттө ата-энелер же
 •  окуучулардан керектүү маалыматты топтогонду үйрөнөсүз;
 • 10 мүнөттүн ичинде онлайн тест түзүп,  балдардын билимин текшергенди үйрөнөсүз;
 • Google сайт сервиси менен 1 саатта өзүңүздүн сайтыңызды түзгөнгө үйрөнөсүз;  
 • Онлайн сабак өтүү үчүн колдонулуучу бир нече  сервистер менен иштегенди үйрөнөсүз (Zoom, 
 • TeamLink, Google Meet);
 •  Multiurok.ru сайтына катталып, тест түзүп, аны жарыялоону үйрөнөсүз; Результаты поиска
 • LearningApps.org сайтына катталып укмуштуудай кызыктуу, викторина, тест, оюн түзгөндү үйрөнөсүз

2-бөлүк. "Презентация чебери" темасындагы курста төмөнкү темалар каралган:

Слайд жана объекттер:

 • Презентация түзүп, аны сактоону, керек учурда кайра редактирлөөнү;
 • Слайддарга объекттерди(сүрөт, текст, видео, аудио, таблица ж.б.) туура жайгаштырганды;
 • Объекттерди слайдга туура, түз, ирээттүү жайгаштырууну;
 • Слайддагы объекттердин ирээтин коюп, аны каалагандай өзгөртүүнү;
 • Слайддагы объекттерди топтоштурууну жана бириндетүүнү;
 • Слайддын фонун, темасын өзгөртүүнү, фон катары сүрөттү коюп жайгаштырууну;
 • Слайддын фонуна өздүк логотипти жайгаштырууну;
 • Слайддагы объекттерге ар кандай эффекттерди колдонууну;

Анимация

 • Слайддагы объекттерге анимация жүргүзүүнү;
 • Ар бир объектке өзүнчө жана жалпы объекттерге  анимация жүргүзүүнү;
 • Анимациянын жалпы 4 түрү боюнча түшүнүк алып, ар бир түрүн тиешелүү учурларда колдонууну; 
 • Анимациянын ирээтин аныктап, аларды өзгөртүүнү; Анимациянын параметрлерин(убактысы, анимациянын кезеги, канча жолу кайталоо керектиги, үн кошуу, ж.б.) коюу жана өзгөртүүнү; 
 • Анимацияны триггерге(кнопка, фигура , сүрөт, текст ж.б.) байланыштырууну; 
 • Триггерди колдонуп, интерактивдүү оюндарды түзүүнү ж.б.

Видео жана аудио

 • Кантип слайдга видео жана аудиону коюну;
 • Кантип видеого жана аудиого мини монтаждоону жүргүзүүнү;
 • Кантип видеону жана аудиону триггер менен байланыштырууну;

Сүрөт менен иштөө

 • Слайдга кандай сүрөттөрдү жайгаштыруу керек экендигин;
 • Сүрөттөрдүн фонун кантип өчүрүүнү;
 • Интернеттен кантип сүрөттү жүктөп алып, аны жайгаштырууну;
 • Фону жок сүрөттү кантип көчүрүп алууну;
 • Сүрөттү кантип ар кандай формада кесүүнү;
 • Сүрөттөн кантип текстти жазууну;
 • Презентацияга кантип кыймылдуу сүрөттөрдү коюуну жана ага анимация жүргүзүүнү;
 • Сүрөткө кантип ар түрдүү эффекттерди колдонууну;
 • Слайдды кантип сүрөт кылып сактоону ж.б.

Мугалимдер үчүн:

 • Ар кайсы сабактар үчүн  поффесионалдуу интерактивдүү  анимацияларды түзүүнү;
 • Ар кайсы темалар боюнча кнопка, шилтемелерди, триггерди колдонуп интерактивдүү  окуттуучу электрондук иштелмелерди түзүүнү:
 • "Керемет талаа",  "Блиц-суроо", "Айырмаларды тап", " Эске тутуу, көңүл топтоо" деген сыяктуу кызыктуу интерактивдүү оюндарды түзүүнү;
 • Ар бир сабагыңызда укмуштуудай кызыктуу анимацияларды түзүүнү;
 • Сабактын темасына жараша кызыктуу, проффесионалдуу анимацияларды оңой түзүүнү;
 • Сабактардагы ар кандай процесстерди, кубулуштарды, схемаларды көрсөтүү үчүн анимацияларды түзүүнү;
 •  Сабак учурунда бышыктоо иретинде жоопторун анимациялап көрсөтүүчү тесттерди түзгөндү ж.б. көптөгөн көндүмдөргө ээ болосуздар!

Бул курстардан азыркы учурда миңдеген мугалимдер өтүшүп, өдөрүнүн жылуу пикирлерин, ыраазылыктарын  билдиришүүдө. Өзгөчө "Жалпы методика" боюнча курска мугалимдер ар кайсы региондордон келишип массалык түрдө курстан өтүп кетишүүлөрү курстагы берилген темалардын, материалдардын актуалдуулугун, кызыктуулугун түшүндүрөт. Курстун аягында ар бир келген мугалимден анкеталык сурамжылоо жүргүзүлүп, ошол сурамжылоодон алынган мугалимдердин негизги пикирлерин корутундуласак, алар төмөнкүлөр болду:

 

 • Курстун терең мазмундук материалдары;
 • Материалдардын жогорку деңгээлде системалаштырылышы;
 • Жогорку деңгээлдеги кесипкөй тренер;
 • Жогорку деңгээлдеги тейлөө;
 • Аз убакытта көп мазмундуу материалдар;
 • Жагымдуу атмосфера, коммуникативдүүлүк;
 • Жогорку деңгээлдеги практикалык көндүмдөр;
 • Жаңы, инновациялык окутуу технологиялары;
 • Турмушка байланыштуу мисалдар, көндүмдөр, билимдер.