Бишкек шаары, 7-апрель көчөсү 1/1 0(706) 37-54-54

Математика/логика ийрими

 

Окуучулардын логикалык ой жүгүртүүлөрүн өнүктүрүү

А) Математиканын практикалык жагы адамдардын эмгек практикасында, тиричилигинде математиканын кенири колдонулушу:
Б) Инсандын көз карашын, ички дүйнөсүн кеңейтүүдө, алардын ой-жүгүртүүсүн, пикирин калыптандырууда математиканын ролу, мааниси өтө чоң.

Окуучунун логикалык ой-жүгүртө билүүсү чыныгы дүйнөнү туура түшүнүүгө, түрдүү абалдарда туура чечим кабыл алууга, акыл жагынан ишмердүүлүгүнө жардам берет. Математикалык жактан пикирлөө, ой жүгүртүү дегенибиз бул - терең, кеңири, негизделген ой жүгүртүү, далилденген, ачык, так, оргиналдуу, активдуу, максатка багытталган ой жүгүртүү, логикалык жактан туура пикирлөө дегендикти түшүндүрөт. Ой жүгүртүүнүн натыйжасында адам айлана чөйрөнү, чыныгы дүйнөнү таанып билет, эмгектенет, жашайт. Ошол себептүү математиканы окутууда окуучуларды өнүктүрүү, логикалык ой-жүгүртүүсүн калыптандыруу иштерин жүргүзүү зарыл.

Оозеки эсептей билүүгө, тез эсептөөнүн жолдорун үйрөтүү менен эсептөөнүн каражаттарынан пайдаланууга көнүктүрүү  да инсандын ой жүгүртүүсүндө тез чечим кабыл алуу көндүмүнө тарбиялайт.
Турдуу математикалык жарыштарды, викториналарды, оюндарды, кечелерди уюштуруу, математикалык дубал газеталарды чыгаруу, макеттерди жасатуу, олимпиадаларга катыштыруу ж.б. жолдор менен окуучуларды математика илимине тартууга өбөлгө түзөт.