Бишкек шаары, 7-апрель көчөсү 1/1 0(706) 37-54-54

Гумандуу педагогика

Гумандуу педагогиканын окуу-тарбия процессинде колдонулушу

  


“ Окуткан балдарын  баласындай көрүп, өз ишине берилип иштеген мугалим-гана баарынан мыкты мугалим”,-деп айткан Л.Н. Толстой.

Анын сыңары, “Креатив-Таалим” билим берүү комплексиндеги адистерге коюлган эң негизги талап- балдарды сүйүү. Адам менен иштөө өтө татаал процесс. Демек, ага билим жана тарбия берүү да ошондой эле татаал. Ар бир баланын мүнөзүнө, кыялына туруштук берүү, угуу, тушүнүү, ар бирине тең мамиле жасоо баланы сүйгөн гана кесипкөй адистин колунан келет. Ар түрдүү мүнөздөгү балдарга татыктуу билим менен тарбия берүү үчун мугалимдин да билими, тарбиясы жетиштүү болууга тийиш. Анткени, билим-  инсандын адеп-ахлагынын калыптанышынын пайдубалы. Билим менен тарбиянын  аркасында муундардын жана жалпы адамзаттын коомдогу орду, андан ары келечекке карай умтулуусу, өсүп-өнүгүүсү аныкталат. Анткени убакыт ар дайым кыймылда болууну, алдыга умтулууну, мезгилден артта калууну жактырбайт.  Белгилүү даанышман ойчулдар айткандай, коомдогу терс көрүнүштөрдүн көбү билимсиздиктен, сабатсыздыктан жана тарбиянын тайкылыгынан келип чыгат.

    Биздин элибиз ар дайым билимге умтулган адамдарга аяр мамиле жасаган. Аяр мамиле кылуу дегендин өзү- адамды аздектөө, сыйлоо, аëо жана сүйүү болуп саналат.   Демек, өз ишин сүйгөн мугалим гана балдарга аяр мамиле кылып, мээримин төгөт дегенди билдирет.

     Адамзат кылымдар бою мезгилдин кыймылдаткыч күчү болгон сүйүү менен гана ажайып  нерселерге умтулуп келген. Жаратмандыктын дагы негизин сүйүү түзөт.   Анткени сүйүү бар жерде гана гумандуу педагогика жашайт.

      Гуманизм-бул адамга болгон сүйүү. Демек, сүйүү менен тарбияланган балдар да башкаларга карата гумандуу болушат, эч кимге жамандык каалашпайт, айкөл, кечиримдүү, сылык, мээримдүү болуп өсүшөт. “Уядан эмнени көрсө, учканда ошону алат” демекчи, “мээримдүүлүктун аралчасы” болгон мектептин негизги максаты -ата-энеге мээрим чачкан асыл инсандарды тарбиялап чыгаруу.

    Окуучунун ишенимине ээ болгон мугалим гана максатына жете алат. Ар бир аракетине берилгендик менен мамиле кылуу менен ал мыкты инсанды коомго тарбиялап берет. Эң алды менен мугалим педжамаатка да, окуучуларга да сый мамиледе, сабырдуу болуусу парз.  Азыркы замандын мугалими кесипкөй  эле эмес, чыныгы адам болууга тийиш. Ошондо гумандуу педагогика камсыз кылынып, келечек муунга жеткиликтүү билим , татыктуу тарбия бере алат.  


Фотослайдер