Бишкек шаары, 7-апрель көчөсү 1/1 0(706) 37-54-54

Немис тили ийрими

"Көңүлдүү немец тили" ийрими

 


Азыркы заманбап мектептерде бир нече чет тилдерди окутуп үйрөтүү негизги талаптардын бири болууда. Мамлекеттер арасында эл аралык байланыштар чет тилди окуп үйрөнүүнү, күнүмдүк турмушта колдонулуучу сөздөрдү колдонуп, суроо берип жооп кайтара алгыдай деңгээлде сүйлөтө алгыдай үйрөтүү негизги максат болуп эсептелинет. Чет тилин окутуп үйрөтүүдө мугалимдин алдына коюлуучу негизги талап болуп окуучунун кызыгуусун арттыруу эсептелинет. Ал нерсеге жетүү үчүн сабакты кызыктуу кылып ар түрдүү методдорду жана ыкмалардын жардамы менен жеткиликтүү өткөрүү абзел. Мектеп программасындагы негизги чет тилинен тышкары балдардын тандоосу менен немис тилин же дагы башка чет тилдерин ийрим катары өткөрүп үйрөтүү мүмкүнчүлүгү бар экени маалым.

«Көңүлдүү немис тили» ийриминин программасы 5-8 класстын окуучуларына жумасына эки саатка жана 9-10 класстын окуучуларына 4 саатка пландаштырылган. Программа окуучунун жаш өзгөчөлүгүн жана психологиялык калыптануу мүмкүнчүлүгүн эске алуу менен көп тараптуу өнүгүүсүнө, ички мотивациясынын калыптанышына өбөлгө түзөт. Ошону менен бирге балдарга берилүүчү материалдар дыкан каралып берилиши керектигин эске алуу менен окуу китептери Германия жана Австрия мамлекеттеринен буйрутма менен алынып келинип сабактар өткөрүлүүдө.

Ийримдин максаты:

Билим берүүчүлүк-окуучунун таанып билүүсүн кеңейтүү(кругозорун)

Өнүктүрүүчүлүк: Окуучулардын таанып билүү активдүүлүгүн жана чыгармачыл жөндөмдүүлүгүн арттыруу менен немис тилин үйрөнүүгө түрткү болгудай шарт жаратып, ар түрдүү жагдайда үйрөнгөн билимин колдоно билүүсүн өркүндөтүү.

Тарбия берүүчүлүк: башка элдердин маданиятына жана салт санаасына кызыгууну жаратуу.

Программада Германиянын маданияты менен бирге эле майрамдары, даталуу күндөрү менен тааныштыруу, ыр саптарды угузуп, котортуп жаттатуу, ырларды ырдатуу,немис тилинде мультфильмдерди көрсөтүү, бир эле Германия эмес немис тилинде сүйлөгөн өлкөлөр жөнүндө кеңири маалымат берүү, жомоктордон үзүндү койдуруу сыяктуу иштерди камтыйт. Программа негизинен ютуб каналындагы немис тилин үйрөнүп жаткан окуучулар үчүн даярдалган видеолор менен коштолот.

Милдеттери:

- Чет тилинде окуучулардын өз алдынча сүйлөө ишмердүүлүктөрүн активдүү өнүктүрүү;

- окуучулардын чыгармачыл активдүүлүгүн жогорулатуу жана сабактагы үйрөнгөндөрүн бекемдөө;

- мүмкүн болушунча окуучулар менен немис тилинде класстан тышкаркы иш чараларды даярдоо жана өткөрүү.

Ийримдин мазмуну элдик ырлар, бийлер, фольклор, алман элинин үрп адаттары, жашоо маданияты менен таанышып тилдин үстүнөн өз алдынча иштөөгө көмөк берип, окуучуга окуп таанып-билүү ишмердүүлүгүн калыптандырып, чет тилди билүүгө кызыгууну жараткандай болушу керек. Чет тилин окуп үйрөнүүдө ар түрдүү стандарттуу эмес шарттарда өткөрүлгөн сабактар дагы алардын фантазиясын өнүктүрүүгө, тезирээк кабыл алууга майрамдардын элементтерин көрсөтүп, чай ичип жана оюндарды ойнотуу менен балдардын чеберчилигин жогорулатуу аркылуу тезирээк эстеп калууга мүмкүнчүлүк түзүлөт.


Ийримдин Жетекчилери: Дайырбекова Динара, Дербишалиева Шаыргүл, Арыкбаева Диана, Таалайбек кызы Бермет.